Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2015 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, актова зала ПАТ «ІФАЗ».
Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представників з 8.00 до 9.30 год.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2014 р.
  3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 р.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.
  6. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2014 р.
  7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
  8. Затвердження рішень органів управління Товариства.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (0342) 77-53-60, каб. № 23. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Проців З.С.

Наглядова рада ПАТ «ІФАЗ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ «ІФАЗ» (тис. грн.)

Найменування показника  Період
Звітний

(2014 р.)

Попередній

(2013 р.)

Усього активів 300619   325846
Основні засоби 89478   91845
Довгострокові фінансові інвестиції 10695 15373  
Запаси 141693 165378  
Сумарна дебіторська заборгованість 46145 43799  
Грошові кошти та їх еквіваленти 3772 95  
Нерозподілений прибуток -93284 -49185  
Власний капітал -62889 -18790   
Статутний капітал 160 160  
Довгострокові зобов’язання 166524 166624  
Поточні зобов’язання 196984 178012  
Чистий прибуток (збиток) -44099 -19156  
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3196615 3196615  
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 253   405  

Голова правління (Генеральний директор)                                     Проців З.С.