Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2013 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2013 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, актова зала ПАТ «ІФАЗ». Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представників з 8.00 до 9.30 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 2. Обрання Наглядової ради Товариства.
 3. Відкликання Наглядової ради Товариства.
 4. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.
 5. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2012 р.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.
 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.
 8. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 р.
 9. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2012 р.
 10. Про зміну умов кредитних договорів, що укладені між Товариством та АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
 11. Про передачу у іпотеку та заставу АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» майна та майнових прав Товариства.
 12. Про укладення договору поруки між Товариством та АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
 13. Затвердження рішень органів управління Товариства.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (0342) 77-53-60, каб. № 23. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Проців З.С.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ «ІФАЗ» (тис. грн.)

Найменування показника  Період
Звітний

(2012 р.)

Попередній

(2011 р.)

Усього активів 320 694 313 994
Основні засоби 62 853 62 699
Довгострокові фінансові інвестиції 15 373 15 373
Запаси 107 230 105 733
Сумарна дебіторська заборгованість 35 881 39 368
Грошові кошти та їх еквіваленти 156 6009
Нерозподілений прибуток 59 40
Власний капітал 2044 1001
Статутний капітал 160 160
Довгострокові зобов’язання 68 353 117 808
Поточні зобов’язання 250 241 195 188
Чистий прибуток (збиток) 59 40
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3196615 3196615
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    —
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  —
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 414 429

 

Голова правління                                                    ______________ Проців З.С.