Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2014 року

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження – 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2014 року за адресою: 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, актова зала ПАТ «ІФАЗ».
Початок зборів о 10.00 год.
Реєстрація акціонерів та їх представників з 8.00 до 9.30 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2013 р.
 3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 р.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.
 6. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2013 р.
 7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
 8. Відкликання Наглядової Ради Товариства.
 9. Обрання Наглядової ради Товариства.
 10. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Про поточну фінансово-господарську ситуацію у Товаристві та шляхи її вирішення.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі, оформлену згідно з чинним законодавством.

Довідки за тел. (0342) 77-53-60, 77-53-66. З матеріалами стосовно зборів можна ознайомитися за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод» (юридичне бюро). Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління – Проців З.С.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ «ІФАЗ» (тис. грн.)

Найменування показника  Період
Звітний

(2013 р.)

Попередній

(2012 р.)

Усього активів 325846 320694
Основні засоби 91845 62853
Довгострокові фінансові інвестиції 15373 15373
Запаси 100816 107230
Сумарна дебіторська заборгованість 43799 35881
Грошові кошти та їх еквіваленти 95 156
Нерозподілений прибуток 59
Власний капітал -18790 2044
Статутний капітал 160 160
Довгострокові зобов’язання 166624 68353
Поточні зобов’язання 178012 250241
Чистий прибуток (збиток) (19156) + 59
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3196615 3196615
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   —
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду   —
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 405 414

Голова правління                                                          ______________ Проців З.С.