Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2016 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, актова зала ПАТ «ІФАЗ». Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представників з 8.00 до 9.30 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2015 р.
  3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 р.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.
  6. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2015 р.
  7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.
  8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
  10. Затвердження рішень органів управління Товариства.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (0342) 77-53-60, каб. № 23. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління  Шилюк С.В.

Наглядова рада ПАТ «ІФАЗ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ «ІФАЗ» (тис. грн.)

Найменування показника  Період
Звітний

(2015 р.)

Попередній

(2014 р.)

Усього активів 336456 300619
Основні засоби 170801 89478
Довгострокові фінансові інвестиції 1004 10695
Запаси 136627 141693
Сумарна дебіторська заборгованість 17082 46145
Грошові кошти та їх еквіваленти 287 3772
Нерозподілений прибуток -263015 -93284
Власний капітал -149561 -62889
Статутний капітал 160 160
Довгострокові зобов’язання 166562 166524
Поточні зобов’язання 319455 196984
Чистий прибуток (збиток) -168781 -44099
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3196615 3196615
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 246 253