Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

76014, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів, ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», надалі Товариство, що відбудуться «25» квітня 2018 року о 10.00 за адресою:  Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Євгена Коновальця,229 (зал засідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 08.00 до 09.30 за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2018р.

Проект порядку денного (перелік питань з проектом рішень).

 1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.

 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Проект рішення: Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, висновку Ревізійної комісії Товариства.
 2. Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Правління, звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017р. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства.

 1. Про затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2017р.
 2. Проект рішення: Затвердити річний баланс та звіт Товариства за 2017 р.

 1. Про порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.
 2. Проект рішення: Покрити збитки Товариства за 2017 рік за рахунок власного капіталу.

 1. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.
 2. Проект рішення: Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів  підписати нову редакцію Статуту.

 1. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.
 2. Проект рішення: Внести зміни та затвердити Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 2. Проект рішення: Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме: Ващилко Т.Л.,Чежегов Є.М., Довгополий Є.Г. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття даного рішення Зборами.

 1. Про обрання Наглядової ради Товариства.
 2. Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради у відповідності до результатів кумулятивного голосування.

 1. Про затвердження умов  договорів із членами Наглядової Ради  Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової Ради.
 2. Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Уповноважити Шилюка С.В. на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 2. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 24.04.2019р. включно), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною сукупною вартістю 500  млн.грн., за умови їх попереднього погодження Наглядовою Радою.

 1. Про внесення змін та доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР.
 2. Проект рішення:  Доповнити відомості про Товариство, які містяться в ЄДР, наступними видами діяльності (за КВЕД): 
  – установлення та монтаж машин і устаткування (33.20);
  – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://ifaz.com.ua/

З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті № 26, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Шилюк Сергій Володимирович. Контактний телефон для запитань та довідок: (0342) 775360.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах необхідно надати паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становила – 3 196 615 шт., кількість голосуючих акцій – 2 634 537 шт.

Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів не враховуються акції власників, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою.

Наглядова рада ПРАТ «ІФАЗ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ІФАЗ» (тис. грн.)

Найменування показника  Період
Звітний
(2017 р.)
Попередній
(2016 р.)
Усього активів 345103 343292
Основні засоби (за залишковою вартістю) 169894 169374
Запаси 146357 137872
Сумарна дебіторська заборгованість 18081 23386
Грошові кошти та їх еквіваленти 95 1645
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (420384) (330121)
Власний капітал (306930) (216667)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 160 160
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 166562
Поточні зобов’язання і забезпечення 652033 393397
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (38455) (68153)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3196615 3196615
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн) (12,03) (21,32)