Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», надалі Товариство, що відбудуться 27.04.2017 року о 10.00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229 (актова зала ПАТ «ІФАЗ»). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 8.00 до 9.30 за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2017р. Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника –  довіреність (чи інший документ, що підтверджує повноваження представника на участь у зборах), оформлену відповідно до вимог законодавства.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.

 3. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Проект рішення: Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, висновку Ревізійної комісії Товариства.
 6. Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Правління, звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 р. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства.

 7. Про затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2016 р.
 8. Проект рішення: Затвердити річний баланс та звіт Товариства за 2016 р.

 9. Про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.
 10. Проект рішення: Покрити збитки Товариства за 2016 рік за рахунок власного капіталу.

 11. Про зміну типу та найменування Товариства.
 12. Проект рішення: Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв’язку з чим змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» на приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД».

 13. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.
 14. Проект рішення: Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Шилюка С.В. підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.

 15. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
 16. Проект рішення: Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.

 17. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 18. Проект рішення: Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства у зв’язку з внесенням змін до статуту, а саме: Січевлюк В.А., Ващилко Т.Л., ПРАТ «С.В.Т.А.», ПРАТ «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ». Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення загальними зборами.

 19. Про обрання Наглядової ради Товариства.
 20. Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради у відповідності до результатів кумулятивного голосування.

 21. Про затвердження умов  договорів із членами Наглядової Ради  Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової Ради.
 22. Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Уповноважити Шилюка С.В. на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

 23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 24. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням строку їх дії. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення загальними зборами.

 25. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 26. Проект рішення: Обрати членів Ревізійної комісії у відповідності до результатів кумулятивного голосування.

 27. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 21.10.2016р. щодо реструктуризації кредитної заборгованості, яка виникла у ПАТ «ІФАЗ» згідно з Договором про відкриття кредитної лінії №65 від 12.09.2005р. та Договору про відкриття кредитної лінії №218 від 16.08.2002р., укладених із ПАТ “Діамантбанк”.
 28. Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 21.10.2016р. щодо реструктуризації кредитної заборгованості, яка виникла у ПАТ «ІФАЗ» згідно з Договором про відкриття кредитної лінії №65 від 12.09.2005р. та Договору про відкриття кредитної лінії №218 від 16.08.2002р., укладених із ПАТ “Діамантбанк”, шляхом внесення змін до цих договорів на умовах, запропонованих ПАТ “Діамантбанк”.

 29. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 30. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 26.04.2018р. включно), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною сукупною вартістю 500  млн.грн..

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://ifaz.com.ua/

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (0342) 77-53-60.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Шилюк Сергій Володимирович.

Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів не враховуються акції власників, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ «ІФАЗ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний

(2016 р.)

Попередній

(2015 р.)

Усього активів 343292 336456
Основні засоби 169374 170801
Довгострокові фінансові інвестиції 1004
Запаси 137872 136627
Сумарна дебіторська заборгованість 23386 17082
Грошові кошти та їх еквіваленти 1645 287
Нерозподілений прибуток -330121 -263015
Власний капітал -216667 -149561
Статутний капітал 160 160
Довгострокові зобов’язання 166562 166562
Поточні зобов’язання 393397 319455
Чистий прибуток (збиток) -68153 -168781
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3196615 3196615
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 258 253

Наглядова рада ПАТ «ІФАЗ»